Regulamin

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy akt określający zasady korzystania z portalu Spacerem.pl. Określa zasady wykonywania Wirtualnych Spacerów na zlecenie Klientów, oraz zamieszczania ich w Portalu.

Portal - portal panoramiczny dostępny w internecie pod adresem www.spacerem.pl, a także w innych subdomenach działających w domenie www.spacerem.pl

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na zlecenie której został wykonany i umieszczony na Portalu Wirtualny Spacer.

Obiekt - budynek, lokal, pomieszczenie, przestrzeń, które Klient chce przedstawić za pomocą Wirtualnego Spaceru.

Wirtualny Spacer - prezentacja Obiektu oparta o technologię panoram sferycznych. Na Wirtualny Spacer może składać się jedna lub wiele panoram.

Abonament - opłata za okres, w którym Wirtualny Spacer będzie prezentowany na Portalu.

Opłata jednorazowa - opłata pobierana jednorazowo za wykonanie Wirtualnego Spaceru.

 


REGULAMIN

1. Zgłoszenie Obiektu do prezentacji na Portalu traktowane jest jako równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego zasad.

2. Klient zgłaszając Obiekt do prezentacji na Portalu oświadcza, że jego prawa do prezentacji Obiektu nie są ograniczone i nie narusza praw osób trzecich, a wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i ponosi odpowiedzialność za ich treść. Przekazane przez Klienta treści opisujące Obiekt nie mogą zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających dobre obyczaje, noszących znamiona nieuczciwej konkurencji, szkodzących Portalowi, lub niezgodnych z typem prezentowanego Obiektu, jak również innych treści zakazanych przez prawo.

3. Portal zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Klientom, którzy łamią postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Zdjęcia panoramiczne Obiektu i przygotowanie Wirtualnego Spaceru jest wykonywane w wariancie bezpłatnym i wariancie płatnym. 

5. W wariancie płatnym opłata jednorazowa za wykonanie zdjęć panoramicznych Obiektu i przygotowanie Wirtualnego Spaceru pobierana jest wg cennika znajdującego się pod adresem www.spacerem.pl/cennik.html, z uwzględnieniem okresowych promocji. 

6. Wirtualny spacer w wariancie płatnym prezentowany będzie na Portalu przez okres za jaki Klient opłacił Abonament. Opłata abonamentowa, uwzględniająca ewentualne okresowe promocje lub rabaty, pobierana jest z góry w momencie aktywowania przez administratora Portalu Wirtualnego Spaceru wykonanego dla Klienta. Abonament pobierany jest wg obowiązującego w chwili wystawiania faktury cennika, znajdującego się pod adresem: www.spacerem.pl/cennik.html

7. W wariancie płatnym przedłużenie prezentacji Wirtualnego Spaceru na Portalu odbywa się automatycznie, na kolejny okres abonamentowy, na podstawie aktualnego cennika Portalu.

8. Faktury za kolejne okresy abonamentowe wystawiane będą w formie elektronicznej i wysyłane na adres e-mail Klienta, na co Klient wyraża zgodę.

9. W wariancie płatnym Klient ma prawo wycofać swój Obiekt ze stron Portalu w dowolnym momencie, ale bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystany okres opłaconego Abonamentu.

10. W wariancie bezpłatnym Klient nie ponosi żadnych opłat – nie jest pobierana ani opłata jednorazowa, ani opłata abonamentowa. Warunkiem wykonania Wirtualnego Spaceru w wariancie bezpłatnym jest umieszczenie Wirtualnego Spaceru na stronie www Klienta z opcją emisji reklam w obszarze wirtualnego spaceru.

11. W wariancie bezpłatnym, w sytuacji kiedy Klient nie umieści wykonanego dla niego Wirtualnego Spaceru na swojej stronie www, bądź też usunie Wirtualny Spacer przed upływem 36 miesięcy od wykonania Wirtualnego Spaceru – zostanie obciążony opłatą jednorazową za wykonanie Wirtualnego Spaceru stosownie do aktualnego cennika.

12. Klient, dla którego został wykonany Wirtualny Spacer w wariancie bezpłatnym z emisją reklam, może w każdej chwili, po uiszczeniu opłaty, przejść na wersję płatną – bez emisji reklam.

13. Wykonywane przez Portal zdjęcia panoramiczne potrzebne do przygotowania Wirtualnego Spaceru, jak i sam Wirtualny Spacer wraz z prawami autorskimi pozostają własnością Portalu.

14. Klient ma prawo umieścić na własnej stronie www przygotowany przez Portal Wirtualny Spacer, a także umieszczać go nieodpłatnie na innych stronach www w celach reklamowych Obiektu. Portal dostarczy Klientowi kod służący do umieszczania Wirtualnego Spaceru na stronach www.

15. Wirtualny Spacer wykonany dla Klienta zostanie w miarę możliwości połączony z Wirtualnym Spacerem po mieście, jak również zostanie wyposażony we wszystkie funkcjonalności dostępne na Portalu. W miarę dodawania nowych funkcjonalności na Portalu, Wirtualny Spacer Klienta będzie również automatycznie wzbogacany o te funkcjonalności.

16. Klient zamawiając Wirtualny Spacer wyraża zgodę na promowanie Obiektu przez Portal w różnego rodzaju mediach, także w celach reklamowych samego Portalu i właściciela Portalu.

17. Portal zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta z należytą starannością. Portal nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępności Wirtualnego Spaceru wynikające z przyczyn niezależnych od Portalu m.in. awarie serwera, włamania na serwer, klęski żywiołowe itp.

18. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez jego publikację na Portalu pod adresem www.spacerem.pl/regulamin.html, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Klienta.

19. Regulamin obowiązuje od dnia 20.03.2011 tj. od dnia jego publikacji na stronie portalu Spacerem.pl

20. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

21. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe dla siedziby Portalu polskie sądy powszechne.

 

O NAS

Spacerem.pl to portal oparty o technologię panoram sferycznych. Prezentujemy piękno polskich miast, ich zabytki, ciekawe miejsca, bazę hotelową, gastronomiczną, lokale handlowe i usługowe, firmy. Stale powiększamy listę prezentowanych obiektów.więcej »

Serwisy miejskie spacerem.pl

 » Kołobrzeg • 1243 panoram
 » Sopot • 354 panoram
 » Gdynia • 875 panoram
 » Gdańsk • 276 panoram
 » Wrocław • 406 panoram
 » Krynica • 317 panoram
 » NowySącz • 774 panoram
 » Zakopane • 339 panoram
 » Drewniana Małopolska • 232 panoram
 » Góry • 1032 panoram
 » Więcej »

 » Spacerem.pl w Twoim mieście »

Oferta

Oferujemy wykonanie prezentacji panoramicznej - wirtualnego spaceru po Twojej firmie. Wykonany przez nas wirtualny spacer będzie prezentowany na portalu SPACEREM.PL, można go też umieścic na własnej stronie www, czy też portalach społecznościowych, jak Facebook, czy Nasza Klasa. Istnieje możliwość wykonania wirtualnego spaceru całkowicie BEZPŁATNIE. więcej »